Tag Archives: فرهنگ سازمانی موفق

فرهنگ سازمانی موفق

فرهنگ سازمانی موفق

فرهنگ سازمانی موفق و اهمیت آن فرهنگ سازمانی موفق به ماموریت ها، اهداف، انتظارات و ارزش های یک شرکت یا سازمان اشاره دارد. در راستای این ارزش های مثبت، کارمندان، بهتر راهنمایی می شوند تا در محیط کار، تعاملات مثبت و سازنده با یکدیگر داشته باشند. تمام مشاغل به نوعی به این فرهنگ نیاز دارند.