Tag Archives: عادت ها

ایجاد عادت های خوب

ایجاد عادت های خوب

روش ایجاد عادت های خوب به نظر می رسد عادات بد بیش از عادت های خوب خود را نشان می دهند. از جویدن ناخن گرفته تا استفاده بیش از حد از تلفن همراه که متأسفانه بهای آنها را که بیشتر از رضایت فوری آنها است، می پردازیم. اما آنچه که می تواند در رشد فردی