نمایش یک نتیجه

مدیریت و کسب و کار

تعریف مدیریت کسب و کار: هر آنچه لازم است بدانید

تعریف مدیریت کسب و کار مدیریت هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای تجاری است که این به طور معمول شامل تولید مواد ،ثروت و ماشین آلات است که شامل نوآوری و بازاریابی است.

مدیریت وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع کسب و کار را بر عهده دارد تا بتواند اهداف سیاست را برآورده کند.

مدیریت چه کاری انجام می دهد؟

مدیران و مسئولین قدرت این را دارند که به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شوند و تصمیم بگیرند. مدیریت می تواند از یک شخص در یک سازمان گرفته تا هزاران مدیر در شرکت هایی که در کشورهای مختلف هستند باشد. در سازمان های بزرگتر، سیاست توسط هیئت مدیره تعریف انتخاب می شود و سپس توسط مدیر عامل یا مدیر عامل اجرا می شود.

برخی از افراد فکر می کنند بهترین روش برای ارزیابی آینده و ارزش فعلی شرکت به تجربه و کیفیت مدیران بستگی دارد. هدف از مدیریت این است که افراد با هم برای رسیدن به همان اهداف مورد نظر با استفاده از منابع که در یک راه موثر و کارآمد در دسترس هست تلاش کنند.

شاخه های مدیریت شامل موارد زیر است:

  • سازماندهی
  • کارگردانی یا هدایت
  • برنامه ریزی
  • کارکنان
  • کنترل یک سازمان

آنها همچنین شامل دستکاری و استقرار منابع مالی ، منابع طبیعی ، منابع انسانی و منابع فنی هستند. مدیریت برای تسهیل تلاش واحد در جهت دستیابی به اهداف شرکت ضروری است.