Category Archives: موفقیت

فرهنگ سازمانی موفق

فرهنگ سازمانی موفق

فرهنگ سازمانی موفق و اهمیت آن فرهنگ سازمانی موفق به ماموریت ها، اهداف، انتظارات و ارزش های یک شرکت یا سازمان اشاره دارد. در راستای این ارزش های مثبت، کارمندان، بهتر راهنمایی می شوند تا در محیط کار، تعاملات مثبت و سازنده با یکدیگر داشته باشند. تمام مشاغل به نوعی به این فرهنگ نیاز دارند.

بهبود عملکرد سازمان که هر مدیر باید بداند

بهبود عملکرد سازمان راهکارهای بهبود عملکرد سازمان که هر مدیر باید بداند همیشه برای بهبود عملکرد سازمان، راهکارهای منطقی و موثر وجود دارد. فرصت پیشرفت کردن کم و بیش برای تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها فراهم است، اما بررسی راهکارهای موثر که بتواند عملکرد سازمان را ارتقا دهد، مسیر را کوتاه‌تر می‌کند. شرکت‌ هایی که می‌خواهند